Privacy

1. GEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Bedrijfsnaam: Casa Las Dunas - La Mata SL (met ervoor, het “Bedrijf” of de “Verantwoordelijke”). CIF: B54257340 Adres: Avenida Londres 1A, Local 2, Centro Com. Plaza Sierra Castilla 03177, La Marina-San Fulgencio Telefoonnummer: +34 965 724 489 Email voor communicatie met betrekking tot gegevensbescherming: info@casalasdunas.com

1.1. Geldende voorschriften

Onze privacy politiek is ontworpen in akkoord met het reglement “Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016”, op vlak van de bescherming van fysieke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij het reglement “Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)” wordt ingetrokken, en wat niet in tegenspraak is met de bovengenoemde verordening door de bepalingen van het Spaanse wetgevingskader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dat u dit privacy beleid hebt gelezen en kent, waarbij u uw onmiskenbare en uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de doeleinden en voorwaarden die hierin worden uitgedrukt.

Het bedrijf kan dit privacy beleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (la Agencia Española de Protección de Datos). Deze privacy voorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, waar van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, als een dergelijke toegang een specialiteit veronderstelt in de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. Funtionaris voor gegevensbescherming

Het bedrijf heeft geen functionaris voor gegevensbescherming.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De behandeling die we uitvoeren van uw persoonsgegevens heeft de volgende doelen:

- U voorzien van informatie met betrekking tot de producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt en die op deze website worden beschreven en die kunnen leiden tot uw verwijzende professionals op het gebied van makelaarsdiensten.

- Het contracteren van onze diensten door middel van het bijbehorende budget/order te accepteren en/of een commercieel contract te ondertekenen.

- U per e-mail en / of post op de hoogte houden van nieuws en updates over onze entiteit, evenals updates van onze catalogus met producten en diensten.

- Het beheren van de gebruikers van de website en, in voorkomend geval, de activering en het beheer van de registratie als gebruiker in het gereserveerde gedeelte van de website.

- Het kanaliseren van verzoeken naar informatie, suggesties en claims van geïnteresseerde personen voor het beheer en de oplossing ervan.

- U, via elektronische weg of mobiele apparaten, op de hoogte houden van alle informatie die voor u interessant kan zijn.

- Het beheer van de verzending van de nieuwsbrief aan gebruikers die zich erop abonneren.

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens

Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met de noodzaak om te reageren op vragen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, de diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard kunnen worden gedurende een redelijke periode, zelfs nadat de belanghebbende is gestopt met het gebruik van de website.

In het geval van abonnementen bewaren we uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of om beperking van de behandeling vraagt. In dergelijke gevallen bewaren we uw gegevens voor de wettelijk vereiste periodes.

3. LEGITIMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die is verleend door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het overeenkomstige formulier in en vink het acceptatie vak van dit beleid aan) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

De rechtsgrondslag voor de behandeling van de persoonsgegevens van gebruikers en / of klanten ligt in letters a), b) en c) van nummer 1 van artikel 6 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april.

- De gebruiker en / of klant heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de beschreven doeleinden die de behandeling van de gegevens van de gebruiker en / of klant vereisen, evenals, in het kader van een contractuele of precontractuele relatie, om aan hun verzoek naar informatie te voldoen en / of de uitvoering van de dienstverlening.

- De gebruiker en / of klant heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het bijbehorende formulier in en vink het acceptatie vakje van dit beleid aan) op het moment van het verstrekken van hun persoonlijke gegevens.

3.2. Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens verwijzen naar de categorie identificerende gegevens, zoals: naam en achternaam, telefoon, postadres, bedrijf, e-mail, evenals het IP-adres van waaruit u toegang krijgt tot het gegevensverzamelingsformulier.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Als onderdeel van onze verbintenis naar het streven van de garantie van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en de wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, volgens artikel 32 van de RGPD EU 679/2016.

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Er zijn geen gegevensoverdrachten of internationale overdrachten van uw gegevens voorzien, behalve voor degenen die zijn toegestaan door de belasting-, handels- en telecommunicatiewetgeving, evenals in die gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist.

6. GEBRUIKERSRECHTEN

Elke geïnteresseerde partij heeft het recht om bevestiging te krijgen of we persoonlijke gegevens behandelen die hen betreffen of niet. Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering te verzoeken wanneer de gegevens onder meer niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbende partijen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in het geval dat we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. De verantwoordelijke voor het bestand stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, het recht om rectificatie of verwijdering te vragen, het recht om beperking van de behandeling te verzoeken, het recht om bezwaar te maken tegen de behandeling, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en ook om de verleende toestemming in te trekken.

6.1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon en het bijbehorende formulier opvragen voor de uitoefening van het gekozen recht. Optioneel kunt u naar de bevoegde controle-instantie gaan voor aanvullende informatie over uw rechten. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn het telefoonnummer +34 965 724 489 en het e-mailadres: info@casalasdunas.com. Vergeet niet om een kopie van een document mee te sturen waarmee we u kunnen identificeren.

7. TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, het invullen van het formulier voor gegevensverzameling en het aanvinken van het bijbehorende vakje "Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie ”, geeft uitdrukkelijk toestemming om naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen informatie te sturen over het bedrijf.


WhatsApp